Оферта


О Ф Е Р Т А

 

Правомощията на СТМ, респективно дейностите, с които можем да ви бъдем полезни, включват:

 

">1.       Изследване, профилактика и оздравяване на работното място.

        1.1. Оценка на работното място, работните процеси, оборудването, помещенията, организацията на труда, използвани суровини и материали.

1.2.Оценка на риска за здравето и безопасността на работещите, съгласно Наредба № 5 от 11.05.1999 г.

        1.3 Обработва информацията за обслужвания обект, води документацията съгласно ЗЗБУТ и Наредба № 3 и я представя и защитава пред контролните органи /Главна Инспекция по труда/.

2.       Наблюдение на здравословното състояние на работещите и анализирането му във връзка с извършваната работа

2.1 Определяне на периодичността и организиране на задължителните профилактични медицински прегледи съгласно Наредба № 3/20.01.1997 г. при поискване от работодателя. Прегледите се извършват от лицензирано здравно заведение.

2.2. Изготвяне и поддържане на електронни здравни досиета на всеки работещ,

2.3. Ежегодно изготвяне на обобщен анализ на здравното състояние на служителите във връзка с конкретните условия на труд

На задължителни периодиодични медицински прегледи подлежат всички работещи по време на трудовата им дейност както следва:

·         до 18 год. възраст- ежегодно;

·         от 18- 40 год възраст- един път на пет години;

·         над 40 год. възраст- един път на три години.

 

3. Обучение по здравословни и безопасни условия на труд

/КТ Чл.281; ЗЗБУТ Чл.16; Наредба № РД–07–2 от 16 декември 2009 г./

3.1 Подпомагане в комитетите  и групите по условията на труда (КУТ/ГУТ) - изготвяне на необходимата документация по създаването им, уточняване на функциите и задълженията на КУТ/ГУТ, подпомагането им пряко с документи и други.

3.1. Обучение на комитетите (групите) по условията на труд, за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазването на санитарно - хигиенните норми и изискванията на работната среда и трудовия процес.

СТМ „Дасян” притежава сертификат за провеждане на обучение и издава удостоверения за получена квалификация по безопасност и здраве при работа.

 

Цената на едногодишно комплексно обслужване на работещ е 36 /тридесет и шест/ лева

Върху определената стойност не се начислява ДДС. В цената влизат всички консумативи и командировъчни.

 

В случай, че цената или условията на тази оферта Ви се струват неприемливи или имате друга визия за възможностите на нашето сътрудничество, моля да се свържете с мен за уточняване или предоговаряне.

 

 

НИЕ СМЕ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ, В ОЧАКВАНЕ НА ДЕЛОВИ КОНТАКТИ

 

 

С уважение,   Управител:

  Лидия Петкова

  Магистър по здравен мениджмънт

 

  • Измерванията на факторите на работната среда, електрическите и други измервания не се включват в цената на договора.
  • Измерванията се извършват от външни акредитирани лаборатории по избор на клиента.