Проектодоговор                                                                                               Д О Г О В О Р

                                                                                                         №

 

              Днес,..............................20.....година, в град София между:

................................................................................................................................с адрес на управление.............................................................................................................................................ЕИК по БУЛСТАТ...................................

undefined" new="" times="" roman?,?serif?;font-size:11pt?="" lang="BG">представлявано от..............................................................................................................

наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна и “ДАСЯН” ЕООД , със седалище и адрес на управление-София-1220, ж.к. “Надежда” блок 144, вх. А, ап. 20, ЕИК по БУЛСТАТ 131180005, представлявано от Лидия Петкова Иванова, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, съгласно изискванията на чл. 25, ал. 2 от ЗЗБУТ и Наредба № 3/25.01.2008 г. на МЗ и МТСП и чл. 275, ал. 1 от Кодекса на труда се сключи този договор за следното:

          І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

         1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва обслужване на персонала на..……………….-работещи по списъчен състав, приложение, неразделна част от договора със Служба по трудова медицина, което включва следните дейности и услуги:

            А/. Оценка на риска на работното място, работните процеси, оборудването, помещенията, организацията на труда, използвани суровини и материали.

І. Оценка на риска за здравето и безопасността на работещите, съгласно Наредба № 5 от 11.05.1999 г.

ІІ. Препоръки по отношение на средствата за колективна и лична защита и предложения за оценки на ефективността на работа и намаляване риска за здравето и безопасността при работа.

ІІІ. Обработва информацията за обслужвания обект, води документацията съгласно ЗЗБУТ и Наредба № 3/25.01./2008 г. и я представя и защитава пред контролните органи /Главна Инспекция по труда/.

             Б/ Наблюдение на здравословното състояние на работниците и служителите и анализирането му във връзка с извършваната работа.

                 І. Водене на индивидуално електронно здравно досие

                За всеки работещ се води досие, което съдържа:

                1. Лични данни - трите имена, адрес, ЕГН, общ трудов стаж.

                2. Данни за личен лекар.

                3. Данни от периодични медицински прегледи.

ІІ. Изготвяне на годишен анализ на заболеваемостта.

 В/ Обучение по здравословни и безопасни условия на труд

1 Подпомагане в комитетите  и групите по условията на труда - изготвяне на необходимата документация по създаването им, уточняване на функциите и задълженията на КУТ/ГУТ, подпомагането им пряко с документи и други.

 

            ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1. За изпълнение на дейностите и услугите, предмет на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  следните суми:

………………………………………... лева за работещ годишно без ДДС (върху определената стойност не се начислява ДДС).

2. Цената по т. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща след изпълнение на договорните задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и срещу представяне на фактура за извършената услуга.

3. Плащането ще се извършва в лева, чрез банков превод по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която е: Уникредит Булбанк, IBANBG02 UNCR 9660 1097 8349 07, Банков код UNCRBGSF.

4. При назначения и уволнения на работещи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще бъде уведомяван писмено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с цел актуализиране на сумата.

          ІІІ. СРОК НА ДОГОВОРА

Срокът на действие на договора е 1 /една/ година, считано от деня, следващ датата на подписването му.

         ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

        ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

        ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

        1. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ свободен достъп до всички работни места, без ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да пречи на работата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

        2. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ техническа и медицинска информация, включително копия на болнични листове, както и друга информация, необходима за дейността на службата по трудова медицина

        3. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ досегашната документация предмет на този договор

       4. Да определи свой служител за контакти и оказване съдействие на специалистите от службата

       5. Да заплаща по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  дължимите суми при условията на раздел ІІ на договора. При забавяне на плащанията се начисляват лихви, съобразно основния лихвен процент определен от БНБ.

        ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

        ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

        1. Да изпълнява качествено и в срок дейностите и услугите, предмет на договора.

        2. Да пази тайната и строго конфиденциалния характер на предоставената му информация от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

        3. Да не предостъпва на други изпълнители /подизпълнители/, каквато и да е част от предмета на този договор без предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

       4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за неизпълнение на дейности, предмет на настоящия договор и последвали от това щети или санкции за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай че същият е подал невярна и/или необективна информация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

      V. ОТГОВОРНОСТИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, НЕУСТОЙКИ

       1. При неизпълнение на задълженията по този договор неизправната страна дължи на изправната неустойка на 0.5 % на ден, но не повече от 10% от стойността на неизпълнението, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, когато надхвърлят договорената неустойка.

       2. При неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на дейности и услуги от предмета на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да намалява дължимата цена на стойността на неизпълнените дейности и услуги.

       3. Неустойките по този договор се заплащат в срок от 10 /десет/ работни дни от датата на претенцията.

       4. Неустойките се начисляват върху цената на договора без ДДС.

     VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ

1.Този договор се прекратява при:

а/ По искане на възложителя с 15 дневно писмено предупреждение

б/ По искане на изпълнителя с 30 дневно писмено предупреждение

в/ При виновно неизпълнение на задълженията на някоя от страните, другата има право да прекрати едностранно договора с 15 дневно предиствестие, като за това следва да уведоми писмено другата страна.

    VІІ. СПОРОВЕ

1. Всички спорове, възникнали във връзка с изпълнението на договора, се решават чрез преговори, и в случай, че не се постигне споразумение между страните, то всяка от тях може да се обърне за спора към компетентен съд в Република България.

    VІІІ. СЪОБЩЕНИЯ

1. Всички съобщения между страните са валидни, ако са направени в писмена форма.

   ІХ ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Настоящият договор може да бъде допълван и/или изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете страни.

2. За неуредени с договора въпроси се прилагат действащите нормативни актове.

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и гарантира, че ще обработва Лични данни само в съответствие с инструкциите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не предоставя информацията, получена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която е във връзка с изпълнението на договора, на трета страна.

5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че ще осигури конфиденциалността на Личните данни и че няма да обработва прехвърлените му Лични данни след прекратяване на договорните отношения.

6. Съдържанието на този договор е търговска тайна за изпълнителя и възложителят не може без разрешение да разгласява ценови условия, изисквания, организация на дейностите и други елементи от договора.

7. Неразделна част от този договор са:

а/ Предложението /офертата/ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

б/ Списък на персонала работещи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Този договор е изготвен в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                                                                                                   ИЗПЪЛНИТЕЛ: