Служба по трудова медицина ДАСЯН


20 ГОДИНИ СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА ДАСЯН

         Службата по трудова медицина (СТМ) "Дасян" е организирана съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ДВ.124/1997 г. и Наредба № 14 на Министерството на здравеопазването /ДВ. 95/1998 г/. Регистрирана е в МЗ с Удостоверение № 474/22.01.2004 г.

Пререгистрирана е в Министерството на здравеопазването под №131-1/23.04.2008 г. в изпълнение на Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина на МЗ и МТСП."

  Задачите на службата са отчитане, консултиране и подпомагане работодателите при изпълнение изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и всички допълнителни разпоредби на Министерството на здравеопазването (МЗ) и Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Нашият екип включва специалисти познаващи съвременните изисквания в областта на безопасност и здраве при работа.

Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд се извършва съобразно спецификата на провежданата дейност и изисквания на техническото, технологичното и социалното развитие, с цел защитата на живота, здравето и работоспособността на работещите лица.

Стремим се всички клиенти да изпълняват задълженията си свързани с ЗБУТ, да бъдат своевременно информирани за настъпили промени в нормативната база регламентираща ЗБУТ, да посрещат безпроблемно проверките от Главна инспекция по труда, като поддържат работния процес в здравословна и безопасна среда

През периода на своята дейност – 20 години от създаването си -  СТМ “Дасян” се е доказала като надежден и коректен партньор, изпълняващ стриктно и в срок своите задължения. 

Гъвкавата ценова политика, професионалният подход към изпълнение на договорните отношения, предоставянето на пълен спектър на услуги изисквани от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, дадоха своите резултати. В последните години дейността ни се радва на значителен растеж и задоволство в отношенията с партньори и клиенти.